Chinese - Mandarin insults
MyInsults.com Popular insults

How to swear, insult, cuss and curse in Chinese - Mandarin!

Chinese - Mandarin Language Swearing & English Translation.
Mandarin (Chinese) English Translation
Wo xi wang ni man man si, dan kuai dian xia di yu! I wish you a slow death, but a quick ride to hell!
???????????????
Zhu tou Pig head
??
Qin wode pigu Kiss my ass
?????
Gan ni niang Motherfucker
???
Gou shi Dog shit
??
Shi Shit
?
Ni shi bai chi You are an idiot
????
Ni shi hun dan You are a rotten egg
????
Ni shi sha gua You are a fool
????
Si lang gou Dead man doggie
???
Tong xing lian Gay
???
Cao ni ma Fuck your mother
???
Cao! Fuck!
??
Ta ma de! Oh Shit!
????
Wo cao (I) fuck
???
Shen jing bing Lunatic
???
Sha gua Retard (lit. stupid melon)
??
Chun zi Moron
??
Wang ba dan Bastard
???
Chou wang ba dan Lousy bastard
????
Ji nv Whore
??
Mai bi Buy pussy
??
Cao ni zu zong shi ba dai Fuck the 18 generations of your ancestors
???????
Ha bang Suck one's dick
Ha wo deh bang Suck my dick
Tian yin Eat pussy
??
Gan ni ba Fuck your dad
???
Gan ni lao shi Fuck your teacher (for not teaching you)
????
Chi shi! Go eat shit! (Equivalent to "Fuck off!")
???
Diao Dick, cock
?
Ji ba Dick, cock
??
Nee yin Vagina (polite)
Ji bai Pussy (bad insult to a man)
Bo ba Huge tits
??
Too zai zi Son of a rabbit
???
Yangwei Impotent
??
Da diao Big dick
??
Yin yang ren Hermaphrodite
???
Lao mao Pimp
Pi tiao ke Trick (prostitute's client)
???
Gao wan Testicles
??
Chou ba guai Ugly as hell
Gan tsao To fuck
Zi wei Masturbate
??
Yang gui zi Foreign devil
???
Cao ni ma! Fuck your mother!
???
Fang pi To fart (lit. to let your ass go)
??
Langun Dick (lit. man root)
Ni meiyou langun You have no dick!
Ni juede wo hen ben ma? Do you think I'm an idiot?
????????
Ni shi pian zi! You are a cheat!
Ni xin tai hei le! Your heart is black!
?????
Yanse lang Male whore (lit. colored wolf)
Se mi mi de ren Lecherous
?????
Si san ba Bitch
Ni male ge bi Your mother's a cunt
?????
Chou san ba Bitch
???
Hu li jing Bitch (a flirtatious woman)
???
Shabi Dumb cunt (used like motherfucker)
??
Da Shabi Big dumb cunt
???
Cho yade Smelly slave wench
Cho ji bai Smelly cunt
Da shou qiang Masturbate
???
Wo cao ni ba bei zi zu zong Fuck eight generations of your ancestors
????????
Tzau ni Daye Fuck your uncle
Ni ya lian zhang de gen lan bi shi de You have a face like a rotting cunt
??????????
Gun dan Fuck off
??
Pi hua Bullshit
??
Chi shi Eat shit
??
Chi wo de shi Eat my shit
????
Chee jiao Eat my dick (lit: eat banana)
Gan ni lao ma pi gu Fuck your mother's ass
??????
Qu di yu Go to hell!
???
Wo cao ni ye ye de sao pi yan Fuck your grandfather's piss stinking arsehole
?????????
Cao ni de xing Fuck your family name
????
Ni you piao liang de lv mao zi Your wife is cheating on you (lit. you have a pretty green hat) [Strong insult in China]
????????
Wa Cao(ch-ao)! Holy fuck!
Ni shi wo de biao zv You are my bitch
Cao ni gege Fuck your older brother
Cao ni didi Fuck your younger brother
???? You have a (mental) problem
Nide muchin shr ega da wukwei Your mother is a big turtle
 

Join Clickbank Here
Random How-to-Say
How to say go to hell in Arabic language?
Shem et Duat!
Report a mistake
Who is here?
We have 24 guests online